Kempenlijst

Ranking Vogels in de Kempen

Een aantal vogelaars in de Kempen houdt systematisch hun Kempenlijst bij. Deze lijst is te downloaden via onderstaande link.

Ranking december 2008

Checklist Vogels in de Kempen

vet = soort wordt beoordeeld door de Commissie VINK
vet/cursief = indiensoort CDNA

1 ijsduiker 107 renvogel 215 noordse kwikstaart
2 parelduiker 108 bontbekplevier 216 pestvogel
3 roodkeelduiker 109 kleine plevier 217 waterspreeuw
4 fuut 110 strandplevier 218 winterkoning
5 roodhalsfuut 111 morinelplevier 219 heggenmus
6 kuifduiker 112 goudplevier 220 roodborst
7 geoorde fuut 113 zilverplevier 221 nachtegaal
8 dodaars 114 steppekievit 222 blauwborst
9 stormvogeltje 115 kievit roodsterblauwborst
10 vaal stormvogeltje 116 steenloper 223 gekraagde roodstaart
11 jan-van-gent 117 drieteenstrandloper 224 zwarte roodstaart
12 dwergaalscholver 118 kanoet 225 perzische roodborst
13 kuifaalscholver 119 krombekstrandloper 226 paap
14 aalscholver 120 paarse strandloper 227 roodborsttapuit
15 roerdomp 121 bonte strandloper 228 tapuit
16 woudaap 122 kleine strandloper 229 woestijntapuit
17 kwak 123 temmincks' strandloper 230 beflijster
18 ralreiger 124 gestreepte strandloper 231 merel
19 koereiger 125 kemphaan 232 kramsvogel
20 kleine zilverreiger 126 wulp 233 grote lijster
21 grote zilverreiger 127 regenwulp 234 zanglijster
22 blauwe reiger 128 grutto 235 koperwiek
23 purperreiger 129 rosse grutto 236 snor
24 ooievaar 130 tureluur 237 krekelzanger
25 zwarte ooievaar 131 zwarte ruiter 238 sprinkhaanzanger
26 lepelaar 132 groenpootruiter 239 graszanger
27 zwarte ibis 133 poelruiter 240 cetti's zanger
28 flamingo 134 bosruiter 241 grote karekiet
29 wilde zwaan 135 witgat 242 kleine karekiet
30 kleine zwaan 136 oeverloper 243 rietzanger
31 knobbelzwaan 137 grote grijze snip 244 waterrietzanger
32 grote canadese gans 138 houtsnip 245 bosrietzanger
33 kleine rietgans 139 watersnip 246 spotvogel
34 taigarietgans 140 poelsnip 247 orpheusspotvogel
35 toendrarietgans 141 bokje 248 tuinfluiter
36 grauwe gans 142 grauwe franjepoot 249 braamsluiper
37 sneeuwgans 143 middelste jager 250 grasmus
38 kolgans 144 kleine jager 251 zwartkop
groenlandse kolgans 145 kleinste jager 252 sperwergrasmus
39 dwerggans 146 zwartkopmeeuw 253 fluiter
40 rotgans 147 dwergmeeuw 254 fitis
41 roodhalsgans 148 kokmeeuw 255 tjiftjaf
42 brandgans 149 stormmeeuw siberische tjiftjaf
43 bergeend 150 lachmeeuw 256 grauwe fitis
44 casarca 151 ringsnavelmeeuw 257 bladkoning
45 smient 152 zilvermeeuw 258 humes bladkoning
46 wilde eend 153 geelpootmeeuw 259 goudhaan
47 krakeend 154 pontische meeuw 260 vuurgoudhaan
48 pijlstaart 155 kleine burgemeester 261 kleine vliegenvanger
49 slobeend 156 grote burgemeester 262 bonte vliegenvanger
50 wintertaling 157 kleine mantelmeeuw 263 grauwe vliegenvanger
51 zomertaling 158 grote mantelmeeuw 264 baardman
52 blauwvleugeltaling 159 drieteenmeeuw 265 buidelmees
53 krooneend 160 grote stern 266 glanskop
54 tafeleend 161 lachstern 267 matkop
55 witoogeend 162 visdief 268 kuifmees
56 kuifeend 163 noordse stern 269 zwarte mees
57 topper 164 dwergstern 270 koolmees
58 ringsnaveleend 165 reuzenstern 271 pimpelmees
59 eider 166 zwarte stern 272 staartmees
60 ijseend 167 witwangstern witkopstaartmees
61 zwarte zeeeend 168 witvleugelstern 273 boomklever
62 grote zeeeend 169 kleine alk 274 boomkruiper
63 brilduiker 170 steppehoen 275 taigaboomkruiper
64 nonnetje 171 houtduif kortsnavelboomkruiper
65 grote zaagbek 172 holenduif 276 klapekster
66 middelste zaagbek 173 zomertortel 277 grauwe klauwier
67 vale gier 174 turkse tortel 278 roodkopklauwier
68 zwarte wouw 175 koekoek 279 spreeuw
69 rode wouw 176 kerkuil 280 roze spreeuw
70 steppekiekendief 177 velduil 281 wielewaal
71 grauwe kiekendief 178 ransuil 282 gaai
72 blauwe kiekendief 179 bosuil 283 notenkraker
73 bruine kiekendief 180 dwerguil 284 ekster
74 sperwer 181 ruigpootuil 285 kauw
75 havik 182 steenuil 286 roek
76 wespendief 183 nachtzwaluw 287 bonte kraai
77 buizerd 184 gierzwaluw 288 kraai
78 ruigpootbuizerd 185 ijsvogel 289 raaf
79 steppearend 186 scharrelaar 290 ringmus
80 zeearend 187 bijeneter 291 huismus
81 visarend 188 hop 292 vink
82 spaanse keizerarend 189 draaihals 293 keep
83 slangenarend 190 zwarte specht 294 appelvink
84 dwergarend 191 groene specht 295 europese kanarie
85 roodpootvalk 192 grote bonte specht 296 sijs
86 boomvalk 193 middelste bonte specht 297 groenling
87 slechtvalk 194 kleine bonte specht 298 putter
toendraslechtvalk 195 veldleeuwerik 299 goudvink
88 smelleken 196 boomleeuwerik 300 grote barmsijs
89 torenvalk 197 kuifleeuwerik 301 kleine barmsijs
90 korhoen 198 strandleeuwerik 302 witstuitbarmsijs
91 patrijs 199 oeverzwaluw 303 frater
92 kwartel 200 boerenzwaluw 304 kneu
93 kwartelkoning 201 roodstuitzwaluw 305 roodmus
94 kleinst waterhoen 202 huiszwaluw 306 kruisbek
95 klein waterhoen 203 waterpieper 307 grote kruisbek
96 porseleinhoen 204 oeverpieper 308 witbandkruisbek
97 waterral 205 graspieper 309 grauwe gors
98 waterhoen 206 boompieper 310 witkopgors
99 meerkoet 207 roodkeelpieper 311 geelgors
100 jufferkraanvogel 208 grote pieper 312 ortolaan
101 kraanvogel 209 duinpieper 313 bruinkopgors
102 grote trap 210 witte kwikstaart 314 dwerggors
103 scholekster 211 rouwkwikstaart 315 rietgors
104 steltkluut 212 grote gele kwikstaart 316 ijsgors
105 kluut 213 gele kwikstaart 317 sneeuwgors
106 griel 214 engelse kwikstaart