Avifauna van de Kempen On-Line
uitleg soortbeschrijvingen en bronnen

De soortbeschrijvingen bestaan gewoonlijk uit een aantal vaste onderdelen. Die worden op deze pagina toegelicht.

Tevens wordt uitgelegd hoe bronnen (waarnemers, publicaties e.d.) in de Avifauna On-Line worden geciteerd en wat de belangrijkste bronnen zijn.

Uitleg soortbeschrijvingen

Soort

In de kop van de soorttekst worden de Nederlandse en Latijnse naam van de vogelsoort vermeld.


Status

Onder de kop wordt beknopt de status vermeld van de vogelsoort in de Kempen. Hierbij worden de volgende omschrijvingen gehanteerd:

Status als broedvogel

Aantal paren in één jaar in de Kempen (bij regelmatige broedvogels):

Omschrijving

Aantal paren

uiterst schaars

1-5

zeer schaars 6-25
schaars 26-100
vrij schaars 101-250
vrij talrijk 251-1.000
talrijk 1.001-5.000
zeer talrijk > 5.000

Frequentie van aanwezigheid in de Kempen bij niet-regelmatige broedvogels:

Omschrijving

Betekenis

Voormalige broedvogel tot 1960 broedend, daarna afwezig
Incidentele broedvogel

1-15 broedgevallen sinds 1960


Status als niet-broedvogel

Aard van voorkomen als niet-broedvogel in de Kempen:

Omschrijving

Betekenis

Wintergast

in het winterhalfjaar aanwezig

Doortrekker

in het voorjaar en/of najaar aanwezig

Zomergast in het zomerhalfjaar aanwezig
Jaarvogel het gehele jaar aanwezig, met instroom (doortrekkers, wintergasten) van vogels buiten Nederland
Standvogel het gehele jaar aanwezig, en geen noemenswaardige instroom van vogels buiten Nederland

Aantal vogels in één jaar in de Kempen (bij regelmatig voorkomende soorten):

Omschrijving

Aantal ex

uiterst klein aantal

1-5

zeer klein aantal 6-25
klein aantal 26-100
vrij klein aantal 101-250
vrij groot aantal 251-1.000
groot aantal 1.001-5.000
zeer groot aantal > 5.000

Frequentie van aanwezigheid in de Kempen bij niet-regelmatig voorkomende soorten:

Omschrijving

Betekenis

Dwaalgast

1-2 waarnemingen sinds 1960

Zeer zeldzame gast

3-5 waarnemingen sinds 1960

Zeldzame gast 6-14 waarnemingen sinds 1960
Zeer schaarse gast 15-25 waarnemingen sinds 1960

Waarnemingen van zeldzame soorten die aanvaard zijn door de CDNA zijn achter de datum voorzien van (A). 


Voorkomen als broedvogel

In dit deel wordt ingegaan op het voorkomen van de soort als broedvogel. Gewoonlijk bestaat de tekst uit de volgende onderdelen:

Aantalsopgaven zijn gemakshalve voorzien van de toevoeging pr (bijv. 10 pr). In het geval van bijv. zangvogels is paar in dit verband synoniem met territorium. Waar mogelijk zijn de SOVON criteria gehanteerd bij het bepalen van het aantal paren/territoria. 


Voorkomen als niet-broedvogel

In dit deel wordt ingegaan op het voorkomen van de soort als niet-broedvogel. Dit houdt in het voorkomen als doortrekker, wintergast en niet-broedende zomergast. Gewoonlijk bestaat de tekst uit de volgende onderdelen:

Bij schaarse en zeldzame soorten (meestal =<15 waarnemingen) wordt veelal een overzicht gegeven van de waarnemingen in tabelvorm. In deze tabellen wordt de datum/periode, het gebied, het aantal vogels en de waarnemer(s) vermeld. De volgende afkortingen worden gebruikt bij de aantalsopgave:

Afkorting

Betekenis

ad

adult

ad w

adult winter

ad z adult zomer
dw derde winter
dz derde zomer
ecl eclipskleed
ex exemplaar
ew eerste winter
ez eerste zomer
juv juveniel
onv onvolwassen
ovl overvliegend
tw tweede winter
tz tweede zomer
vrw vrouw
vw vierde winter

Het seizoenspatroon van m.n. doortrekkers wordt veelal inzichtelijk gemaakt m.b.v. een grafiek waarin het aantal waarnemingen (wrn) en aantal vogels (ex) per maand is aangegeven.


Literatuur

Hier worden relevante literatuurverwijzingen genoemd.


Teksthistorie

Onderaan de familietekst wordt het tot stand komen van de tekst gedocumenteerd, zoals de datum en auteur(s) van de eerste versie.

 

Uitleg bronnen

Relevante bronvermeldingen zoals waarnemers en publicaties worden op Avifauna On-Line tussen haakjes vermeld. Bij waarnemers en enkele veel gebruikte publicaties wordt niet de volledige naam vermeld maar een afkorting.
Waarnemers zijn herkenbaar aan een afkorting die gewoonlijk bestaat uit de eerste letter van de voornaam en de eerste twee letters van de achternaam (bijv. P. Gabriel wordt dan PGa).
Publicaties zijn herkenbaar aan een combinatie van letters en cijfers, waarbij de 2 cijfers het jaar aangeven waarin de publicatie verschenen is. Enkele veel gebruikte publicaties zijn:

Een overzicht van de bronafkortingen met verklaring zal t.z.t. op deze site worden gepubliceerd.


Herkomst van de gegevens

De gegevens die op Avifauna On-Line zijn opgenomen, zijn voor een groot deel afkomstig van:

Een aanzienlijk deel van deze gegevens is inmiddels verwerkt in het digitale waarnemingenarchief Ornis. De tabellen en grafieken met waarnemingen die op Avifauna On-Line zijn opgenomen, zijn grotendeels gemaakt met Ornis.