De Kempenlijst en de gevolgen voor de website

Hieronder vindt u een link naar een checklist van alle tot op heden (23 december 2005) in de Kempen waargenomen vogelsoorten. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.

KEMPENLIJST

Welke soorten?


 
Vet & cursief

  1. Vet èn cursief. Soorten die ook landelijk dermate zeldzaam zijn dat ze beoordeeld (moeten) worden door de Commissie Dwaalgasten van de Nederlandse Avifauna (CDNA). Dit is een commissie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Dutch Birding Association (DBA). Zij publiceert jaarlijks een verslag in het tijdschrift Dutch Birding. Bijna alle gevallen op de Kempenlijst die tot deze categorie behoren zijn ook inderdaad beoordeeld èn aanvaard door de CDNA.
  2. Alléén vet. Soorten die landelijk (veel) minder zeldzaam zijn of zelfs algemeen en die daarom niet (meer) door de CDNA worden beoordeeld. Op het grondgebied van de Kempen zijn zij wèl zeldzaam en kunnen, in veel gevallen, bovendien gemakkelijk verward worden met andere en/of algemeen voorkomende soorten. Goede voorbeelden zijn bijv. Rosse Grutto, Kleine Jager en Taigaboomkruiper. Waarnemingen van soorten uit deze categorie worden beoordeeld door de hierboven genoemde commissie VINK, zie verder.


 
Consequenties voor het doorgeven/vermelden aan/op de site

  1. Gevallen uit de categorie A (vet èn cursief) worden, indien aan de site doorgegeven, niet ‘zo maar’ opgenomen! Zij moeten vergezeld gaan van enigerlei documentatie (schriftelijk, fotografisch en/of een geluidsopname) waaruit blijkt dat het inderdaad de bedoelde soort (waarschijnlijk) betreft. Afhankelijk van de kwaliteit van de documentatie zal het geval ook, na ruggespraak met de commissie VINK,  dienovereenkomstig op de site worden vermeld. Indiening bij de CDNA blijft echter noodzaak: alleen in geval van aanvaarding door deze commissie wordt het geval opgenomen in de Avifauna Online!
  2. In grote lijnen geldt bovenstaande ook voor gevallen uit de categorie B (vet). Deze worden echter alléén beoordeeld door de commissie VINK. Dit houdt in dat gevallen van deze soorten níet kunnen volstaan met slechts het noemen van de soort! Ook zij moeten vergezeld gaan van tenminste enige vorm van documentatie. Weer afhankelijk van de kwaliteit wordt bekeken hoe het geval te vermelden. Hetzelfde geldt dan uiteraard voor opname in de Avifauna Online. Ter wille van de actualiteit is het daarom van belang dat de lijnen kort zijn. Veel informatie kan ook telefonisch of per mail worden uitgewisseld, zie verder.
  3. Gevallen van soorten die níet tot bovenstaande categorie behoren worden in principe normaal op de site vermeld. Een uitzondering wordt echter gemaakt als het extreme aantallen of bizarre data betreft. Zo zal zeker enige extra informatie worden verlangd bij meldingen van bijv. 1500 Pijlstaarten of een zingende Fitis op 2e Kerstdag. Omdat slechts weinigen geïnteresseerd zijn in bijv. 2 Pimpelmeesjes of 5 Kauwtjes zullen gevallen van heel gewone soorten in principe níet worden opgenomen, tenzij het bijzonderheden betreft (kleurafwijkingen, leuke aantallen, vroege of late data enz. maar zie dus hierboven!)
  4. Soorten die níet op de lijst staan vallen automatisch in de categorieën A en/of B!

 
Wat te doen bij een waarneming van een zeldzame soort?

Downloads

  
Vragen?

  
Namens de commissie ‘Vogels in de Kempen’ (VINK) en de webmasters Jan Erik Kikkert & Robert Kastelijn,

 Frank Neijts